Op zoek naar de voorwaarden voor onze flexplekken?

Caterfood  Algemene Voorwaarden

Caterfood streeft er ten alle tijden naar om een constante hoge kwaliteit van product en diensten neer te zetten en om gemaakte afspraken altijd na te komen om de klant tevreden te stellen. Hieronder valt te lezen welke rechten en plichten je als opdrachtgever hebt bij gebruikmaking van onze catering.

A. Definities

 1. Caterfood: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Marina Groenendijk als eenmanszaak handelend onder de naam Caterfood. KVK nummer: 80567665
 2. Opdrachtgever: de klant die Caterfood de opdracht geeft om product en of dienst te leveren.
 3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Caterfood en opdrachtgever in verband met de opdracht, inclusief deze algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging, per email of per post, van de overeenkomst opgemaakt door Caterfood.
 5. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Caterfood.
 6. Opdracht: de levering aan opdrachtgever conform de overeenkomst.

B. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
 2. De voorwaarden zijn vóór de overeenkomst samen met de offerte door Caterfood aan opdrachtgever toegezonden (en indien gewenst afgedrukt overhandigd) en door de opdrachtgever ontvangen en akkoord bevonden door de overeenkomst schriftelijk te bevestigen.
 3. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan Caterfood. De overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door Caterfood verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door opdrachtgever te worden betaald en art. E. en art. G. zijn in zijn geheel van toepassing.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na de opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform artikel B.3. wordt artikel B.2. geacht van toepassing te zijn.
 5. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst.
 6. Afwijkingen van en aanvullingen op de voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen.
 7. Indien enige bepaling van de voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform artikel B.6.

C. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging

 1. Een offerte van Caterfood is vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij Caterfood anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
 2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Caterfood en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Caterfood onmogelijk wordt. Caterfood is dan niet schadeplichtig. Tenzij er nadrukkelijk een optie wordt vastgelegd en dit schriftelijk wordt bevestigd door beiden partijen.
 3. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, tenzij Caterfood onmiddellijk schriftelijk de overeenkomst in twijfel trekt.
 4. Als Caterfood de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van typefouten.
 5. Eventuele aantekeningen en reacties van opdrachtgever op de offerte van Caterfood maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Caterfood die alsnog schriftelijk bevestigt.
 6. Caterfood bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden en behoud zich het recht vergelijkbare alternatieven te gebruiken indien de oorspronkelijk afgesproken items niet leverbaar zijn.

D. Financiën

 1. Alle genoemde of geschreven prijzen van Caterfood zijn in euro’s en exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
 2. Caterfood kan vóór de uitvoering van de opdracht een deel van de prijs (tot 50%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van eindbetaling.
 3. Caterfood kan opdrachtgever in specifieke gevallen een borg vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de opdracht, of het verstrekken van presentatiemateriaal.
 4. Opdrachtgever zal een voorschot en/of de borg binnen 5 werkdagen na de factuurdatum, doch uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de opdracht betalen.
 5. Caterfood zal op de volgende maandag van levering de factuur mailen naar de opdrachtgever. Het eventueel betaalde voorschot zal hiermee verrekend worden.
 6. Opdrachtgever zal de eindfactuur contant bij levering of binnen 10 dagen na verzending van de factuur per overboeking betalen. De eventuele borg wordt bij ophalen van de spullen contant teruggegeven.
 7. Indien betaling achteraf geschied en opdrachtgever hierin in gebreken blijft, behoud Caterfood zich het recht een incassobureau in te schakelen en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,- in rekening te brengen.

E. Voedselveiligheid

 1. Caterfood zal toezien op de voedselveiligheid door gebruik te maken van het HACCP systeem en zich houden aan de daaruit voortvloeiende werkwijzen en procedures.
 2. Caterfood is verantwoordelijk hiervoor tot:
  1. Het moment van vertrek indien wij aanwezig blijven op locatie. Hierbij waarborgen wij de producten mits dit niet wordt tegen gewerkt door de opdrachtgever. In dat geval zal Caterfood de opdrachtgever informeren hierover en zal de opdrachtgever de verantwoording van de voedselveiligheid over nemen.
 3. De producten van Caterfood worden altijd vers bereid en dienen op de dag van levering geconsumeerd te worden tenzij anders overeengekomen. Caterfood is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor(de gevolgen van) etenswaar dat op een later tijdstip wordt genuttigd.
 4. Caterfood kan enkel rekening houden met voedselallergieën, intoleranties of uitzonderingen die vooraf kenbaar gemaakt zijn door de opdrachtgever en dienen door beiden partijen schriftelijk bevestigd te zijn. Indien op locatie blijkt dat er onverhoopt toch een persoon met voedselallergieën, intoleranties of uitzonderingen aanwezig is zullen wij aangeven welke van de door ons meegebrachte etenswaar door diegene genuttigd kan worden en wat niet.

F. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Door Caterfood aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek en decoratie blijven eigendom van Caterfood en worden na de opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt. Bij breuk of kwijtraken van hot pots, soepkommen, servies, glaswerk, bestek, schalen en of vervoersboxen, zal opdrachtgever deze vergoeden op basis van nacalculatie.
 2. Opdrachtgever zal deze zaken met zorg behandelen.
 3. Opdrachtgever zal schade aan door Caterfood ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van nacalculatie.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc.

G. Wijzigingen/ Annulering Overeenkomst

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst na de opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Caterfood hier actief in meedenken, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
 2. Indien de wijziging een beperking van de overeenkomst inhoudt of als opdrachtgever de uitvoering van de opdracht opschort of de overeenkomst opzegt conform artikel D.7. of art. J.1, zal opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde opdracht aan Caterfood vergoeden ter zake onkosten, schade, inkoop en gederfde omzet.
  1. Binnen 24 uur van de opdracht: 50%;
  2. Tussen 1 en 3 dagen van de opdracht: 0%;
 3. Dit bedrag wordt met opdrachtgever afgerekend in de eindfactuur.
 4. Indien de wijziging een uitbreiding van de overeenkomst inhoudt, kan Caterfood alsnog besluiten een voorschot te vragen of de eventuele voorschot factuur aanvullen tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de opdracht.
 5. Opdrachtgever kan het aantal personen nog wijzigen met in acht nemen van onderstaande regels:
  1. Tot één dag voor aanvang van de opdracht kan de opdrachtgever de aantallen vrij wijzigen
  2. Binnen 2 dagen voor aanvang van de opdracht binnen een marge van 20% van het oorspronkelijk beoogde aantal personen.
  3. Vanaf 12 uur uur voor aanvang slechts in overleg en/of in uitzonderlijke gevallen nog wijzigingen mogelijk.
 6. Caterfood neemt alleen de bestelde opdracht mee. Er is een mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal gasten en of producten op de dag van levering, mits op tijd aangegeven.

H. Klachten

 1. Caterfood zal de uitvoering van de opdracht controleren tot het moment van levering. Bij de opdrachten waarbij wij zelf aanwezig blijven op locatie controleren wij tot het moment van vertrek. De voedselveiligheid word hierbij gewaarborgd volgens de HACCP zoals beschreven in paragraaf E.
 2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Caterfood melden.
 3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 24 uur na de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Caterfood melden.
 4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Caterfood melden.
 5. Caterfood is verplicht een klacht zo spoedig mogelijk te beoordelen, adequaat af te wikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met opdrachtgever op te lossen.
 6. Een klacht van opdrachtgever geeft geen recht om de overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
 7. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Caterfood niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk te beoordelen of op te lossen.

I. Aansprakelijkheid/Overmacht

 1. Caterfood is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de overeenkomst wegens te late betaling door opdrachtgever.
 2. Caterfood is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen waar mogelijk proberen mee te denken aan een passende oplossing en zullen ter plaatsen melden welke kosten dit met zich mee brengt.
 3. Caterfood is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Caterfood.
 4. Caterfood is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van/door derden of opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
 5. Opdrachtgever zal schade die door hen wordt aangericht bij de uitvoering van de opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Caterfood voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
 6. Elke aansprakelijkheid van Caterfood is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Caterfood vergoedt.
 7. Caterfood is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de overeenkomst kan voldoen. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog, pandemie en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.

J. Einde Overeenkomst

Iedere overeenkomst is eenmalig tenzij anders overeengekomen en eindigt van rechtswege zodra de uitvoering van de opdracht heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn betaald. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk, zoals door handelen door opdrachtgever in strijd met paragraaf G.

K. Toepasselijk Recht/Bevoegde Rechter

1. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Wij weten het als geen ander: om goed voor anderen te zorgen, moet je ook goed voor jezelf zorgen. Daarom is Caterfood gesloten van 6 juli tot 6 augustus. In deze periode gaan wij onszelf opladen, nieuwe creatieve ideeën en recepten bedenken en staan wij 6 augustus weer vol goede zin voor u klaar. Wij wensen u een mooie zomer toe!
This is default text for notification bar